Zhvillimi i ekipeve

Dekadat e fundit kanë parë thyerjen e rregullave klasike organizative. Modeli burokratik, bazuar në kontrollin mekanik dhe në zbatimin aseptik të rregullave, ka penguar ndikimin e ndryshimeve revolucionare socio-organizative. Tregjet e reja, teknologjitë e reja dhe klientët e rinj veprojnë pak a shumë direkt në ekuilibrin e kompanisë duke i kërkuar tregut produkte me cilësi gjithnjë e më të lartë dhe me kosto gjithnjë e më të ulëta. Urgjenca dhe rëndësia e kësaj kërkese ka çuar kompanitë në rishikimin e tyre.

Puna – fillimisht e ndarë dhe e fragmentizuar - është organizuar në grupe të tilla që, aftësitë e forta plotësuese dhe përvojat, janë në gjendje t'i përgjigjen sfidave të ndryshme komplekse.
Çdo ekip do të përdorë burime dhe aftësi të ndryshme, kritere dhe metoda alternative të analizës, dhe një aftësi në rritje të njerëzve për të bashkëpunuar, kur ata perceptojnë një problem të përbashkët, gjithmonë në rast se ka role specifike dhe të njohura, detyra të përcaktuara, pjesëmarrje dhe përfshirje, informacione dhe objektiva të përbashkëta.

A jeni gati për të organizuar një ekip me të vërtetë efektiv?

Zgjidhjet NBNJ

Zhvillimi i lidershipit për të promovuar një stil koherent me objektivat organizativë
Zhvillimi i punonjësve nën optikën e një pune në grup
Përvetësimi i aftësive specifike për punën në grup