Privacy

Nga 25 Maj 2018 hyri zyrtarisht në fuqi Rregullorja e datës 27 Prill 2016 e Parlamentit dhe Këshillit Europian. Ky ligj ka për objekt mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, si dhe përdorimin e këtyre të dhënave dhe shfuqizimin e direktivës 95/46/CE (General Data Protection Regulation ose "GDPR").
 
Në mënyrë që të pajtohemi me dispozitat e legjislacionit të lartpërmendur dhe të mund t’i mbrojmë më mirë të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe përdorimin e këtyre të fundit, ju kërkojmë që të jepni aprovimin tuaj mëposhtë, të hartuar sipas dispozitave të GDPR.
Aprovimi shprehet në bazë të nenit 7 të Rreg. UE 679/16 dhe ligjit nr. 9887 të Rreg. së Republikës së Shqipërisë.