ALQ

Pyetësori Agentic Leadership (Agentic Leadership Questionnaire)

Një instrument inovativ për vlerësimin e stilit të leadershipit (udhëheqjes)

Laura Borgogni, Laura Petitta, Silvia Dello Russo, Andrea Mastrorilli
0 normat,

ALQ (Agnetic Leadership Questionnaire) konsiston në përshkrimin e stilit personal të leadership-it dhe karakteristikave të veçanta të tij. Përveç këtij aspekti specifikues, instrumenti vlerëson se sa personi është proaktiv në krijimin dhe favorizimin e situatave dhe eventeve të favorshme dhe krijuese organizative (human agency). Në këtë mënyrë nxirret profili i liderit agentic, person i cili bën që gjërat të ndodhin. 

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

BLERJA E PRODUKTIT

Administrimi i testit dhe rezultatet e ALQ janë online në faqen e internetit  www.giuntitesting.com . Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash, ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .