OPRA

Organizational and Psychosocial Risk Assessment

Pyetësor në përmbushje të ligjit 81/08 (sistemi legjistativ italian)

Mario Magnani, Gaetano Andrea Mancini dhe Vincenzo Majer
0 normat,

OPRA është një pyetësor shumë faktorial i zhvilluar për të vlerësuar faktorët e rrezikut psiko-social dhe të faktorëve të stresit të lidhur me punën mbi bazën e apekteve të njohura në literaturë si thelbësorë në përcaktimin e mirëqënies në punë. Ky instrument i përgjigjet ndryshimeve të thella që kanë ndodhur në kontekstin e punës , në ditët e sotme ekstremisht impenjativ në termat e përshtatjes përsa i përket proceseve të riorganizimit të vazhdueshëm, ridimensionimit, fleksibilitetit, zgjatjes së orarit ditor të punës dhe logjikën e globalizimit. Në këto kushte, dalin burime të reja risku që ndikojnë tërthor mbi shëndetin psiko-fizik të të punësuarit.  

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

Administrimi i testit dhe rezultatet e testit OPRA janë online në faqen e internetit www.giuntitesting.com Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash,  ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .