Menaxhimi i Performancës

Vlerësimi është një veprim dinamik që ndihmon në identifikimin e karakteristikave të një potenciali, kombiminimin e  tyre me nevojat organizative dhe në të njëjtën kohë të evidentojmë pikat e forta dhe fushat e zhvillimit.

Vlerësimi i performancës kthehet në mundësi për të favorizuar shumë zhvillimin e të punësuarit dhe përgjegjësit, bazuar në aftësinë e tij për arritjen e objektivave, përpunimin, feedback-un, negociatat dhe krijimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve. 

Programi i menaxhimit të performancës duhet të jetë i orientuar në vlerësimin e njerëzve dhe për të qënë i besueshëm, duhet të bazohen metodologji dhe mjete të besueshme, të validuara, të orientuara drejt objektivitetit me rigorizitet, për të shmangur vlerësime dhe zgjedhje të gabuara organizative.

Këshillimi dhe programet e menaxhimit të performancës

Për të miratuar këtë perspektivë, Giunti Psychometrics vë në dispozicion të kompanive shqiptare dhe evropiane programe për këshillimin e tyre për të përdorur metodologji dhe instrumente të adoptuara, duke u bazuar në një mbështetje të fortë shkencore dhe metodave rigoroze.

Pika e fillimit përfaqësohet nga analiza dhe përkufizimi i roleve organizative, duke pasuar me përcaktimin e profilit të vendit të punës, hapa të cilat janë shumë të rëndësishme për përmirësimin dhe menaxhimin e të gjitha proceseve të Burimeve Njerëzore.

Sistemi i menaxhimit të performancës i zbatuar duke përdorur si model referimi për hartën dhe vlerësimin e aftësive, BFCmap, ka rezultuar besnik ndaj shkencës dhe ashpërsisë metodologjike që kanë karakterizuar gjithmonë këshillimin e NBNJ.

Më pas Giunti Psychometrics me mbështetjen e burimeve të kompanisë, fillon hartimin e një arkitekture efektive të dizajnit të vlerësimit përmes identifikimit të vlerave që duhen përfshirë në të gjitha nivelet e procesit ( shefi, bashkëpunëtorët, kolegët etj).

Procesi mbështetet nga sistemi kompjuterik i BFCmap, që automatizon plotësisht procesin, mbledh informacionet dhe krijon një raport përfundimtar dhe analizën e rezultateve.

Avantazhet e sistemit kompjuterik të BFCmap

Giunti Psychometrics vë në dispozicion sistemin kompjuterik të BFCmap, të zhvilluar mbi teknologjinë Moodle. Aplikimi është i bazuar në web, punon në formatin ASP, parashikon një menaxhim të avancuar të proçesit të menaxhimit të performancës.
Përdorimi i platformës kompjuterike të BFCmap mbështet aktivitetet e NBNJ, sepse u mundëson:

•  Automatizimin e procesit të vlerësimit nëpërmjet menaxhimit të të dhënave të regjistruara të përdoruesve dhe vendosjen e rregullave organizative që përcaktojnë marrëdhëniet i vlerësuar- vlerësues;
•  T’i caktosh të njëjtit të vlerësuar burime të ndryshme vlerësimi (vetëvlerësim, vlerësim të drejtpërdrejtë të shefit, kolegëve, bashkëpunëtorëve etj);
•  Të personalizojnë skedën e vlerësimit në funksion të detyrave të ndryshme profesionale dhe rregullave të përpunimit statistikor duke i caktuar, nëse është e nevojshme, një vlerë të diferencuar për secilën kompetencë për të lejuar një vlerësim të balancuar;
•  T’i dërgojë pjesëmarrësve në proçes, nëpërmjet email-it, kredencialet për të hyrë në skedën e vlerësimit;
•  Të përpiloj skedat e vlerësimit online;
•  Të monitorohet nga drejtuesit e NBNJ dhe të konsulentëve, i gjithë procesi i vlerësimit dhe çdo njoftimi (p.sh. email, re-call etj);
•  Të paturit e një raporti të personalizuar individual dhe në përputhje me skedat e vlerësimit të përgatitura, me rezultate numerike, grafike dhe përshkruese, ndërton bazën për intervistën individuale për të dhënë kështu feedback dhe finalizimin e planit të zhvillimit.