Programet e vlerësimit të stresit të lidhur me punën

Dekreti legjislativ. n. 81/08 u kërkon punëdhënësve publikë dhe privatë një vlerësim të rrezikut të stresit lidhur me punën. Ky vlerësim është një hap kritik në reduktimin e rrezikut dhe promovimin e mirëqenies tërësore në punë.

Shpesh, vlerësimi i rrezikut lidhur me stresin në punë ndjek një rrugë metodologjike të ndarë në dy faza:

  • një fazë parapërcaktuese, e cila shërben për identifikimin e treguesve objektivë, të verifikueshëm edhe numerikisht, me qëllim objektivizimin e parametrave shpesh të perceptuar si të ndryshëm në nivel personal (siç rëndomtë mund të jenë – ngarkesa në punë, apo konfliktet ndëpersonale) duhen parametra (checklist) shterues dhe të validuar.
  • një fazë thellimi, për të vlerësuar perceptimin subjektiv të punonjësve, identifikimin e masës së korrelacionit stres - punë, shkaqet dhe efektet e saj në shëndetin fizik dhe psikologjik, me qëllim vendosjen dhe konsolidimin e veprimeve të duhura korrigjuese dhe reduktimin e rrezikut që ata paraqesin.
     

Procesi i konsultimit

Ndërhyrjet e njësisë NBNJ lejojnë profesionistë të caktuar në hartimin e Dokumentit të Vlerësimit të Riskut (DVR) për arritjen e aftësive të nevojshme për organizimin dhe ri-organizimin e të dhënave të natyrës individuale dhe organizative si dhe instrumentave vlerësues të paraqitura dhe të përcaktuara qartazi në dekretin n. 81/08.

NBNJ mbështet kompaninë në çdo hap të programit të vlerësimit: nisur nga faza parapërcaktuese bashkë me hartimin e riskut (DVR) duke përdorur metodologjinë workSAP (procedura lidhur me vlerësimin e stresit në punë- Work-related Stress Assessment Procedure). Procesi ndahet në katër faza:

  • Analiza e dukumentave me qëllim arritjen e indekseve relative për të vlerësuar rrezikun e marrëdhënies korrelative mes stresit dhe punës;
  • Check-up i strukturës organizative me qëllim arritjen e një vlerësimi të rrezikut të marrëdhënies korrelative stres-punë;
  • Çfarëdolloj faze thellimi me qëllim vlerësimin e subjektivitetit;
  • Hartimi i masave mbrojtëse dhe parandalimi i rrezikut.

Fokusi në subjektivitet:

Vlerësimi i perceptimit subjektiv të punonjësve mundëson mbledhjen e treguesve të nivelit të rrezikut, burimeve të presionit në punë dhe efekteve të tyre në shëndetin fizik dhe psikologjik, si dhe për të vendosur veprimet e duhura korrigjuese dhe për të reduktuar rrezikun që ato paraqesin. Projektuar posaçërisht për këtë qëllim, OPRA - Vlerësimi i Rrezikut Psikosocial dhe Organizativ është një pyetësor multi-faktorial, i cili karakterizohet nga procedura të shpejta dhe të thjeshta të administratrimit dhe përmes aplikimit të tij mund t'i referohesh një kampioni të madh njerëzish, cilësuar si mënyrë efektive dhe efikase. NBNJ është në gjendje të sigurojë mbështetje në zbatimin e metodologjisë duke ofruar shërbime për projektimin, informacion të brendshëm, pyetësorë, reagime, zhvillimin e planeve të veprimit dhe menaxhimin e ndryshimeve.