Testet Giunti Psychometrics

Standardizuar ne Itali dhe bazuar në modele të njohura nga mjedisi shkencor ndërkombëtar, testet Giunti Psychometrics garantojnë vlerësime objektive dhe të besueshme.

Nëpërmjet administrimit të testeve Giunti Psychometrics, NBNJ zhvillojnë një konsulencë të bazuar në informacione të nevojshme për të përmirësuar efektivitetin e proceseve, zbulojnë qëndrimet dhe kompetencat, evidentojnë situatat e stresit, thellojnë njohjen e një potenciali, kuptojnë kërkesat në mjedisin e punës si dhe motivuesit, qasjen ndaj ndryshimeve si dhe përdorimin e aftësive të tyre.

Katalogu i testeve Giunti Psychometrics  është në një zhvillim të vazhdueshëm dhe është i përbërë nga një numër i shumtë testesh dhe instrumentash si:

 • teste të sjelljes dhe vlerësimit të të menduarit kritik, logjik dhe krijues;
 • teste dhe prova për vlerësimin e sjelljes organizative;
 • testet e personalitetit;
 • instrumenta të analizes së klimës dhe vlerësimin e mirëqënies organizative.

Këtu janë disa nga testet e Giunti Psychometrics dedikuar fushës së burimeve njerëzore.:

 • Personaliteti
 • 16 PF-5
 • BFQ-2 - Big Five Questionnaire-2
 • GPP-I - Gordon Personal Profile-Inventory

 

 • Inteligjenca emocionale
 • EQ-i - Emotional Quotient Inventory
 • Org-EIQ – Organizational - Emotional Intelligence Questionnaire

 

 • Motivimi dhe sjellja organizative
 • TOM - Testi i Orientimit Motivacional
 • WOMI - Work and Organizational Motivation Inventory
 • WIS/SVP - Shkalla e vlerave profesionale

 

 • Aftësitë kognitive
 • MCSQ - Multiple Cognitive Styles Questionnaire

 

 • Teste mbi aftësitë
 • GMA - Graduate and Managerial Assessment
 • GAT-2 - General Ability Test
 • ASK - Testi  i të menduarit induktiv
 • ASK - Testi i të menduarit krijues
 • CLAVES

 

 • Leadership
 • ALQ - Agentic Leadership Questionnaire
 • LJI - Leadership Judgement Indicator
 • Aftësia për të përballuar vështirësitë (Forza vendetta)
 • PASAT 2000 - Poppleton Allen Sales Aptitude Test 2000

 

 • Shërbimi ndaj klientit
 • CST - Customer Support Test

 

 • Stresi lidhur me punën
 • OSI - Occupational Stress Indicator
 • OPRA - Organizational and Psychosocial Risk Assessment