Testet e personalizuara

Përveçse përdormit të instrumentave"standard", NBNJ ofron edhe instrumenta të përshtatur për nevojat e veçanta organizative.

Zgjidhje për testimin situaticional 

Testet e gjykimit situacional (SJT – Testi i gjykimit situacional) janë instrumenta që i kërkojnë subjektit të gjykojë sjelljen më të përshtatshme në një situate të caktuar. Në këtë mënyrë është e mundur që të vlerësohen aftësitë e zgjidhjes së problemeve dhe efikasitetin e strategjive të zgjedhura.
Këto instrumenta mund të jenë të personalizuara për pozicione pune dhe kompani të ndryshme në mënyrë që të jenë të përshtatshme për çdo mjedis organizacional. 

Zgjidhje mbi testimin e aftësive

Këto instrumenta shpesh janë përdorur për vlerësimin aftësive të arsyetimit që konsiderohen të nevojshme për përmbushjen e disa detyrave të caktuara. Në saj të ndihmës së sistemeve informatike të ruajtjes së të dhënave NBNJ ofron teste që mund të vlerësojnë aftësitë e një grupi.

Për testimin e aftësive aplikohet edhe një test i vlerësimit të aftësive të të menduarit i ndërtuar mbi nevojat e shprehura të organizatës që i lejon personave të përballen me stimuj të ngjashëm me ato të identifikuara si më të përshtatshme për zotërimin e një pozicioni të caktuar.